ŠTA SLEDI NAKON KAPITALIZMA?

Svetski
kooperativni ekosistem
za pravičnu ekonomiju.

Faircoop Upustvo za početnike

# Šta nas zaista pokreće

Korenita i obimna transformacija svih delova društva, uključujući njegove vrednosti i strukturu. Novo, samoupravno društvo, zasnovano je na autonomiji i ukidanju svih oblika dominacije: države, kapitalista, patrijarhalnih odnosa, kao i svih ostalih ustaljenih obrazaca koji utiču na društvene veze i prirodnu sredinu. Potrebne su svesne i strateške akcije, kojima bi se preuredile zastarele strukture i kako bi se oporavile vrednosti i kvaliteti koji nam omogućavaju zajednički suživot. Kao obećavajuću početnu tačku za postizanje kolektivnih promena, vidimo. Na ovaj način ljudima se pruža mogućnost da konačno izadju iz začaranog kruga kapitilističkog potlačivanja i njegovih štetnih posledica, i otvara prostor za nove ideje, bez granica, omogućavajući preokret ka zdravom životu, u balansu sa prirodom.

Neposlušnost podrazumeva, do nekog stepena, građansko nepoštovanje pojedinih zakona vladajućih struktura. Kada se zakon smatra pogrešnim, ovo može postati i civilna dužnost. U cilju boljeg razumevanja, upućujemo na postojanje razlike između pojma prava i pravde. Određena pravila i propisi mogu biti zakoniti na papiru, ali se ne moraju nužno smatrati pravednim, što je najčešće slučaj kod represivnih, fašističkih i totalitarnih režima vladavine. Ovo može da se odnosi i na zapadne države, na primer, kada njihove vlade budžetom poreskih obveznika finansiraju 'zakonite' ratove protiv 'neposlušnih' država i njihovog stanovništva.

Pratimo i podržavamo osnovne smernice kooperativa, jer njihov rad organizuju učesnici povezani idejama međusobne pomoći, samoodgovornosti, jednakosti, pravičnosti, participativne demokratije i solidarnosti. Svako može aktivno i podjednako da učestvuje u donošenju odluka i postavljanju pravila. Akumulirani kapital, uglavnom ostvaren povećanjem vrednosti naše valute, ulaže se u razvoj ekosistema i sa njim povezane projekte. Na ovaj način učesnici mogu da imaju pristup instrumentima za samoorganizovanje i konstatno rastućoj mreži dobara i usluga u okviru pravične ekonomije.

Jedan od naših ciljeva je decentralizovani organizacioni model učešća i odlučivanja. Postupcima decentralizacije, sprečavamo pojavu najizvesnije mogućnosti nesupeha, izbegavajući da bilo koja vlast ukine naš kooperativni ekosistem. Želimo da budemo sigurni da svi učesnici nesmetano komuniciraju, dele ideje, rade na projektima ili prenošenju vrednosti, bez bilo kakve represije ili cenzure. Raspodela ekonomske i političke vlasti, u kombinaciji sa, predupređuje zloupotrebe, dok jednaka prava i pristupačnost, sprečavaju prevare, korupciju ili preotimanje.

Savremeni kapitalizam zavisi od državnog uređenja, koji je utemeljen na principima hijerarhijskog i patrijahalnog kolektiviteta, duboko ukorenjenog viševekovnim ugnjetavanjem ljudi. Prvi put u istoriji, kombinacija političke svesnosti, slabost kapitalističke ekonomije i p2p kriptografska tehnologija nam dozvoljavaju da predstavimo ozbiljne i realne alternative postojećim modelima upravljanja. Globalni kooperativni finansijski sistem nam daje slobodno i pravično tržište, koje je ogroman korak unapred. U kombinaciji sa neraskidivim sistemom etičkih vrednosti, zasnovanim na slobodi i demokratskim procesima odlučivanja, postaje vidljiva nova realnost. Ukoliko verujete da je moguć život van državnih okvira, pridružite se [povežite se sa najbližom petljom, ili slično] danas FairCoop-u.

Vodi nas konsenzus

Upustite se u našu metodologiju

Otvoreni skupovi i konsenzus

Na otvorenim skupovima, zajednica odlučuje o načinu postizanja osnovnih ciljeva. Svako može da učestvuje i da daje predloge za razvoj, promene ili projekte. Kada predlog prođe konsenzus, podnosilac predloga i relevantna radna grupa će ga sprovesti u delo. Na ovaj način organizujemo i globalne onlajn sastanke i fizičke susrete učesnika u radu lokalnih petlji.

Samoorganizovanje i raspodela dobiti

FairCoop ekosistem se organizuje kroz . Svi su ohrabreni da učestvuju sa individualnim idejama i veštinama, i tako preuzmu proaktivnu odgovornost, kako bi pomogli da se pokret širi. Upotrebom našeg inovativnog, kolaborativnog radnog instrumenta, učesnici mogu da evidentiraju volonterske radne sate, ili da zahtevaju Faircoin-e za pokriće svojih potreba. Na ovaj način se nagrađuju oni koji radom doprinose razvoju FairCoop-a, a dobit se distribuira na pravičan i decentralizovan način.

Upustite se u našu metodologiju

Koristimo

FairCoin

FairCoin je etička, digitalna valuta, koju pokreću vrednosti FairCoop ekosistema i koja je podržana od strane brzorastućeg globalnog kooperativnog pokreta. Ona je decentralizovana, kao i druge kriptovalute, ali istovremeno uvodi radikalne inovacije koje je čine jedinstvenom u smislu ekološke upotrebe, stabllnog rasta vrednosti, mogućnosti štednje i finansiranja. FairCoin nastavlja da se razvija sa ciljem stvaranja pravičnog ekonomskog sistema. Pročitajte više na Faircoin

Izgradnja

cirkularne ekonomije

Gradimo stvarnu i produktivnu ekonomiju oko Faircoin-a, cirkularnom upotrebom proizvoda i usluga, bilo na lokalnom ili globalnom nivou. Sve više trgovaca, prodavnica i proizvođača, širom sveta, kao sredstvo razmene upotrebljavaju Faircoin, koristeći prednosti njegove stabilne vrednosti i raznih otvorenih i slobodnih instrumenata za podršku.

Fairmarket FairCoin-i širom sveta

# Lokalne petlje

Pored globalne vizije, Faircoop mreži se priključilo mnoštvo lokalnih petlji širom sveta, sa ciljem da se ovim ekosistemom povežu lokalne inicijative, grupe i ljudi. Ovo je obostrano korisna veza, u kojoj se shvataju i podržavaju ciljevi FairCoop-a u okviru lokalnih zajednica, a istovremeno obezbeđuju važne povratne informacije. To je mreža za međusobnu pomoć, izgrađena da bi se na globalnom nivou proširio naš ekonomski sistem, kroz izgradnju lokalnog poverenja i podršku istinskim ekonomskim aktivnostima.

Pogledajte mrežu koja se razvija
Kako kreirati lokalnu petlju

# Prekretnice u našem radu

  • Kreirana je, i u upotrebi, inovativna, sigurna, ekološka valuta (FairCoin)
  • Započet je brz globalni rast mreža lokalnih petlji
  • Otvoren je Evropski kooperativni okvir (FreedomCoop)
  • Osnovana je kooperativna banka (Bank of the Commons)
  • Izgrađeno je onlajn tržište (FairMarket) i platforma za kooperativni rad (OCP)
  • Nismo se međusobno poubijali (još uvek) ;)